قسمت سرور ها لحظه می باشد قبل از پرداخت استعلام قیمت جدید بگیرید.

سرور EX41

Intel® Core™ i7-6700 Quad-Core Skylake
incl. Hyper-Threading Technology
RAM32 GB DDR4 RAM
Hard Drive2 x 4 TB SATA 6 Gb/s 7200 rpm Class Enterprise
Connection 1 Gbit/s
Port Guaranteed Bandwidth 1 Gbit/s
Backup Space 100 GB
Inclusive Traffic 30 TB

سرور EX41-SSD

Intel® Core™ i7-6700 Quad-Core Skylake
incl. Hyper-Threading Technology
RAM32 GB DDR4
Hard Drive2 x 500 GB SATA 6 Gb/s SSD
Connection 1 Gbit/s
Port Guaranteed Bandwidth 1 Gbit/s
Backup Space 100 GB
Inclusive Traffic30 TB*

سرور EX41S

Intel® Core™ i7-6700 Quad-Core Skylake
incl. Hyper-Threading Technology
RAM64 GB DDR4 RAM
Hard Drive2 x 2 TB SATA 6 Gb/s 7200 rpm
Class Enterprise
Connection 1 Gbit/s-Port
Guaranteed Bandwidth 1 Gbit/s
Backup Space 100 GB
Inclusive Traffic 30 TB

سرور EX41S-SSD

Intel® Core™ i7-6700 Quad-Core Skylake
incl. Hyper-Threading Technology
RAM 64 GB DDR4
Hard Drive2 x 250 GB SATA 6 Gb/s SSD
Connection 1 Gbit/s
PortGuaranteed Bandwidth 1 Gbit/s
Backup Space 100 GB
Inclusive Traffic30 TB*

سرور EX51

Intel® Core™ i7-6700 Quad-Core Skylake
incl. Hyper-Threading Technology
RAM 64 GB DDR4
Hard Drive2 x 4 TB SATA 6 Gb/s 7200 rpm
Class Enterprise
Connection 1 Gbit/s
PortGuaranteed Bandwidth 1 Gbit/s
Backup Space 100 GB
Inclusive Traffic30 TB*

سرور EX51-SSD

Intel® Core™ i7-6700 Quad-Core Skylake
incl. Hyper-Threading Technology
RAM 64 GB DDR4
Hard Drive2 x 500 GB SATA 6 Gb/s SSD
Connection 1 Gbit/s
PortGuaranteed Bandwidth 1 Gbit/s
Backup Space 100 GB
Inclusive Traffic30 TB*

سرور EX40

Intel® Core™ i7-4770 Quad-Core Haswell
incl. Hyper-Threading Technology
RAM32 GB DDR3
Hard Drive2 x 2 TB SATA 6 Gb/s 7200 rpm
Class Enterprise
Connection 1 Gbit/s
Port Guaranteed Bandwidth 200 Mbit/s
Backup Space100 GB
Inclusive Traffic 30 TB*

سرور EX40-SSD

Intel® Core™ i7-4770 Quad-Core Haswell
incl. Hyper-Threading Technology
RAM32 GB DDR3
Hard Drive2 x 240 GB SATA 6 Gb/s SSD
Connection 1 Gbit/s
PortGuaranteed Bandwidth 200 Mbit/s
Backup Space 100 GB
Inclusive Traffic 30 TB*

سرور EX40-Hybrid

Intel® Core™ i7-4770 Quad-Core Haswell
incl. Hyper-Threading Technology
RAM32 GB DDR3
HDD2 x 2 TB SATA 6 Gb/s 7200 rpm Class Enterprise +
SSD 2 x 240 GB
Connection 1 Gbit/s
Port Guaranteed Bandwidth 200 Mbit/s
Backup Space 100 GB
Inclusive Traffic 30 TB*

سرور SX61

Intel® Core™ i7-3770 Quad-Core
incl. Hyper-Threading Technology
RAM32 GB DDR3 RAMHard Drive4 x 6 TB SATA
3 Gb/s 7200 rpm HDD
Class Enterprise

سرور PX61

Intel® Xeon® E3-1275 v5 Quad-Core Skylake
incl. Hyper-Threading Technology
RAM64 GB DDR4 ECC
Hard Drive2 x 4 TB SATA 6 Gb/s 7200 rpm Class Enterprise
Connection 1 Gbit/s
Port Guaranteed Bandwidth 1 Gbit/s
Backup Space100 GB
Inclusive Traffic 30 TB*

سرور PX61-SSD

Intel® Xeon® E3-1275 v5 Quad-Core Skylake
incl. Hyper-Threading Technology
RAM64 GB DDR4 ECC
Hard Drive2 x 480 GB SATA 6 Gb/s SSD Data Center Series
Connection 1 Gbit/s
Port Guaranteed Bandwidth 1 Gbit/s
Backup Space 100 GB
Inclusive Traffic 30 TB*

سرور PX61-NVMe

Intel® Xeon® E3-1275 v5 Quad-Core Skylake
incl. Hyper-Threading Technology
RAM64 GB DDR4 ECC
Hard Drive2 x 512 GB NVMe Gen3 x4 SSD
Connection 1 Gbit/s
PortGuaranteed Bandwidth 1 Gbit/s
Backup Space 100 GB
Inclusive Traffic 30 TB*

سرور PX91

Intel® Xeon® E5-1650 v3 Hexa-Core Haswell
incl. Hyper-Threading Technology
RAM 128 GB DDR4 ECC
Hard Drive2 x 2 TB SATA 6 Gb/s 7200 rpm Class Enterprise
Connection 1 Gbit/s
PortGuaranteed Bandwidth 1 Gbit/s
Backup Space 100 GB
Inclusive Traffic 50 TB*

سرور PX91-SSD

Intel® Xeon® E5-1650 v3
Hexa-Core Haswell
incl. Hyper-Threading Technology
RAM128 GB DDR4 ECC RAMHard Drive2 x 240 GB SATA 6 Gb/s
Data Center Series
SSD (Software-RAID 1)