هارد سرور RAID-10 بوده و به صورت موازی از سرور شما بک آپ گرفته می شود.

امنیت دیتا شما در اثر سوختن هارد 100% حفظ می شود!

سرور مجازی امنیتی 2048MB (روند تازه) 4 موجود است
سرور مجازی امنیتی 2048MB (برج میلاد) 4 موجود است
سرور مجازی امنیتی 4096MB (روند تازه) 2 موجود است
سرور مجازی امنیتی 4096MB (برج میلاد) 6 موجود است
سرور مجازی امنیتی 6144MB (روند تازه) 4 موجود است
سرور مجازی امنیتی 6144MB (برج میلاد) 3 موجود است
سرور مجازی امنیتی 8196MB (روند تازه) 4 موجود است
سرور مجازی امنیتی 8196MB (برج میلاد) 2 موجود است
سرور مجازی امنیتی 12288MB (روند تازه) 2 موجود است
سرور مجازی امنیتی 12288MB (برج میلاد) 2 موجود است