کاربری حرفه ای

حداکثر کیفیت را تجربه کنید

سرور مجازی حرفه ای 2048MB

منابع اختصاصی و اشتراکی

 • 2 core پردازنده
 • 2048MB DDR4 رم
 • 20GB / NVMe هارد
 • Unlimited I/O
 • نامحدود پهنای باند
 • 99.99% تضمین پایداری
 • Hetzner دیتاسنتر
 • ESXI مجازی ساز
 • 1Gb آپلینک
سرور مجازی حرفه ای 4086MB 18 موجود است

منابع اختصاصی و اشتراکی

 • 2 core پردازنده
 • 4096MB DDR4 رم
 • 30GB / NVMe هارد
 • Unlimited I/O
 • نامحدود پهنای باند
 • 99.99% تضمین پایداری
 • Hetzner دیتاسنتر
 • ESXI مجازی ساز
 • 1Gb آپلینک
سرور مجازی حرفه ای 6144MB 3 موجود است

منابع اختصاصی و اشتراکی

 • 3 core پردازنده
 • 6144MB DDR4 رم
 • 40GB / NVMe هارد
 • Unlimited I/O
 • نامحدود پهنای باند
 • 99.99% تضمین پایداری
 • Hetzner دیتاسنتر
 • ESXI مجازی ساز
 • 1Gb آپلینک
سرور مجازی حرفه ای 8192MB 8 موجود است

منابع اختصاصی و اشتراکی

 • 3 core پردازنده
 • 8192MB DDR4 رم
 • 60GB / NVMe هارد
 • Unlimited I/O
 • نامحدود پهنای باند
 • 99.99% تضمین پایداری
 • Hetzner دیتاسنتر
 • ESXI مجازی ساز
 • 1Gb آپلینک
سرور مجازی حرفه ای 12288MB 8 موجود است

منابع اختصاصی و اشتراکی

 • 4 core پردازنده
 • 12288MB DDR4 رم
 • 80GB / NVMe هارد
 • Unlimited I/O
 • نامحدود پهنای باند
 • 99.99% تضمین پایداری
 • Hetzner دیتاسنتر
 • ESXI مجازی ساز
 • 1Gb آپلینک
سرور مجازی حرفه ای 16384MB 6 موجود است

منابع اختصاصی و اشتراکی

 • 4 core پردازنده
 • 16384MB DDR4 رم
 • 130GB / NVMe هارد
 • Unlimited I/O
 • نامحدود پهنای باند
 • 99.99% تضمین پایداری
 • Hetzner دیتاسنتر
 • ESXI مجازی ساز
 • 1Gb آپلینک