سرور مجازی سی پنل 4096MB

شروع از
400,000 تومان
ماهانه + 300,000 هزینه تنظیم
Extra Licences

سرور مجازی سی پنل 6144MB

شروع از
550,000 تومان
ماهانه

سرور مجازی سی پنل 8192MB

شروع از
750,000 تومان
ماهانه

سرور مجازی سی پنل 12288MB

شروع از
900,000 تومان
ماهانه

سرور مجازی سی پنل 16384MB

شروع از
1,400,000 تومان
ماهانه

سرور مجازی سی پنل 32768MB

شروع از
3,000,000 تومان
ماهانه