سرور مجازی هلند

2048MB هلند
4096MB هلند
6144MB هلند
8192MB هلند
12288MB هلند
16384MB هلند