کلود سرور کشورهای مختلف

2GB-Vietnam
 • 1vCore CPU
 • 2GB RAM
 • 40GB DISK
 • 1000GB BW
 • Vietnam Location
2GB-China
 • 1vCore CPU
 • 2GB RAM
 • 40GB DISK
 • 1000GB BW
 • China Location
2GB-Oman
 • 1vCore CPU
 • 2GB RAM
 • 40GB DISK
 • 1000GB BW
 • Oman Location
2GB-Singapore
 • 1vCore CPU
 • 2GB RAM
 • 40GB DISK
 • 1000GB BW
 • Singapore Location
2GB-Thailand
 • 1vCore CPU
 • 2GB RAM
 • 40GB DISK
 • 1000GB BW
 • Thailand Location
2GB-Bahrain
 • 1vCore CPU
 • 2GB RAM
 • 40GB DISK
 • 1000GB BW
 • Bahrain Location
2GB-Bangladesh
 • 1vCore CPU
 • 2GB RAM
 • 40GB DISK
 • 1000GB BW
 • Bangladesh Location
2GB-Bulgaria
 • 1vCore CPU
 • 2GB RAM
 • 40GB DISK
 • 1000GB BW
 • Bulgaria Location
2GB-Cambodia
 • 1vCore CPU
 • 2GB RAM
 • 40GB DISK
 • 1000GB BW
 • Cambodia Location
2GB-Greece
 • 1vCore CPU
 • 2GB RAM
 • 40GB DISK
 • 1000GB BW
 • Greece Location
2GB-Korea
 • 1vCore CPU
 • 2GB RAM
 • 40GB DISK
 • 1000GB BW
 • Korea Location
2GB-Malaysia
 • 1vCore CPU
 • 2GB RAM
 • 40GB DISK
 • 1000GB BW
 • Malaysia Location
2GB-Philippines
 • 1vCore CPU
 • 2GB RAM
 • 40GB DISK
 • 1000GB BW
 • Philippines Location
2GB-Egypt
 • 1vCore CPU
 • 2GB RAM
 • 40GB DISK
 • 1000GB BW
 • Egypt Location
2GB-Kuwait
 • 1vCore CPU
 • 2GB RAM
 • 40GB DISK
 • 1000GB BW
 • Kuwait Location
2GB-Pakistan
 • 1vCore CPU
 • 2GB RAM
 • 40GB DISK
 • 1000GB BW
 • Pakistan Location