سرور مجازی حرفه ای 2048MB (برج میلاد)

شروع از
350,000 تومان
ماهانه

سرور مجازی حرفه ای 4096MB (برج میلاد)

شروع از
450,000 تومان
ماهانه

سرور مجازی حرفه ای 6144MB (برج میلاد)

شروع از
600,000 تومان
ماهانه

سرور مجازی حرفه ای 8192MB (برج میلاد)

شروع از
700,000 تومان
ماهانه

سرور مجازی حرفه ای 12288MB (برج میلاد)

شروع از
1,000,000 تومان
ماهانه

سرور مجازی حرفه ای 16384MB (برج میلاد)

شروع از
1,400,000 تومان
ماهانه