سرور مجازی دایرکت ادمین 4096MB

450,000 تومان
ماهانه

سرور مجازی دایرکت ادمین 6144MB

600,000 تومان
ماهانه

سرور مجازی دایرکت ادمین 8192MB

800,000 تومان
ماهانه

سرور مجازی دایرکت ادمین 12288MB

1,000,000 تومان
ماهانه

سرور مجازی دایرکت ادمین 16384MB

1,400,000 تومان
ماهانه

سرور مجازی دایرکت ادمین 32768MB

2,500,000 تومان
ماهانه