خدمات فنی و پشتیبانی

پشتیبانی نرم افزاری سطح اول


حداکثر 10 تیکت فنی موضوع جداگانه ماهیانه

حداکثر زمان پاسخ دهی 2 ساعت

پشتیبانی تلفنی

پشتیبانی نرم افزاری سطح دوم


حداکثر 5 تیکت فنی موضوع جداگانه ماهیانه

حداکثر زمان پاسخ دهی 12 ساعت

بدون خدمات پشتیبانی تلفنی