پشتیبانی نرم افزاری سطح اول

3,000,000 تومان
ماهانه

حداکثر 10 تیکت فنی موضوع جداگانه ماهیانه

حداکثر زمان پاسخ دهی 2 ساعت

پشتیبانی تلفنی

پشتیبانی نرم افزاری سطح دوم

1,000,000 تومان
ماهانه

حداکثر 5 تیکت فنی موضوع جداگانه ماهیانه

حداکثر زمان پاسخ دهی 12 ساعت

بدون خدمات پشتیبانی تلفنی