ایران هارد NVMe حرفه ای ( برج میلاد )

سرور مجازی حرفه ای 2048MB (برج میلاد) -5 موجود است
سرور مجازی حرفه ای 4096MB (برج میلاد)
سرور مجازی حرفه ای 6144MB (برج میلاد)
سرور مجازی حرفه ای 8192MB (برج میلاد)
سرور مجازی حرفه ای 12288MB (برج میلاد)
سرور مجازی حرفه ای 16384MB (برج میلاد)