ایران هارد NVMe حرفه ای ( برج میلاد )

سرور مجازی حرفه ای 2048MB (برج میلاد) -5 موجود است
سرور مجازی حرفه ای 4096MB (برج میلاد)
سرور مجازی حرفه ای 6144MB (برج میلاد) -4 موجود است
سرور مجازی حرفه ای 8192MB (برج میلاد) -4 موجود است
سرور مجازی حرفه ای 12288MB (برج میلاد)
سرور مجازی حرفه ای 16384MB (برج میلاد)