هلند هارد NVMe فوق حرفه ای

سرور حرفه ای 2048MB هلند
سرور حرفه ای 4096MB هلند
سرور حرفه ای 6144MB هلند
سرور حرفه ای 8192MB هلند
سرور حرفه ای 12288MB هلند
سرور حرفه ای 16384MB هلند