2048MB فنلاند

Sadəcə..
450,000 تومان
monthly

4096MB فنلاند

Sadəcə..
550,000 تومان
monthly

6144MB فنلاند

Sadəcə..
600,000 تومان
monthly

8192MB فنلاند

Sadəcə..
700,000 تومان
monthly

12288MB فنلاند

Sadəcə..
1,000,000 تومان
monthly

16384MB فنلاند

Sadəcə..
1,400,000 تومان
monthly

سرویس آزمایشی 7 روز

Sadəcə..
110,000 تومان
مبلغ پرداختی سرویس آزمایشی غیر قابل استرداد است.
سرویس آزمایشی بعد از 7 روز به صورت خودکار حذف می شود.
هر کاربر مجاز به خرید فقط یک سرور آزمایشی می باشد.
در صورت راه اندازی پراکسی بر روی خدمات آزمایشی لغو و حذف انجام می شود.
در صورت مشاهده هر نوع تخلف در شبکه پشتیبانی فنی مجاز به لغو خدمات است.
این خدمات فقط مربوط به کاربران جدید است و کاربر قدیمی مجاز به سرویس آزمایشی نیستند.