2048MB فنلاند

Starting from
450,000 تومان
月繳

4096MB فنلاند

Starting from
550,000 تومان
月繳

6144MB فنلاند

Starting from
600,000 تومان
月繳

8192MB فنلاند

Starting from
700,000 تومان
月繳

12288MB فنلاند

Starting from
1,000,000 تومان
月繳

16384MB فنلاند

Starting from
1,400,000 تومان
月繳

سرویس آزمایشی 7 روز

Starting from
110,000 تومان
مبلغ پرداختی سرویس آزمایشی غیر قابل استرداد است.
سرویس آزمایشی بعد از 7 روز به صورت خودکار حذف می شود.
هر کاربر مجاز به خرید فقط یک سرور آزمایشی می باشد.
در صورت راه اندازی پراکسی بر روی خدمات آزمایشی لغو و حذف انجام می شود.
در صورت مشاهده هر نوع تخلف در شبکه پشتیبانی فنی مجاز به لغو خدمات است.
این خدمات فقط مربوط به کاربران جدید است و کاربر قدیمی مجاز به سرویس آزمایشی نیستند.