2048MB فنلاند

Starter fra
450,000 تومان
Månedlig

4096MB فنلاند

Starter fra
550,000 تومان
Månedlig

6144MB فنلاند

Starter fra
600,000 تومان
Månedlig

8192MB فنلاند

Starter fra
700,000 تومان
Månedlig

12288MB فنلاند

Starter fra
1,000,000 تومان
Månedlig

16384MB فنلاند

Starter fra
1,400,000 تومان
Månedlig

سرویس آزمایشی 7 روز

Starter fra
110,000 تومان
مبلغ پرداختی سرویس آزمایشی غیر قابل استرداد است.
سرویس آزمایشی بعد از 7 روز به صورت خودکار حذف می شود.
هر کاربر مجاز به خرید فقط یک سرور آزمایشی می باشد.
در صورت راه اندازی پراکسی بر روی خدمات آزمایشی لغو و حذف انجام می شود.
در صورت مشاهده هر نوع تخلف در شبکه پشتیبانی فنی مجاز به لغو خدمات است.
این خدمات فقط مربوط به کاربران جدید است و کاربر قدیمی مجاز به سرویس آزمایشی نیستند.