2048MB فنلاند

Начиная от
450,000 تومان
ежемесячно

4096MB فنلاند

Начиная от
550,000 تومان
ежемесячно

6144MB فنلاند

Начиная от
600,000 تومان
ежемесячно

8192MB فنلاند

Начиная от
700,000 تومان
ежемесячно

12288MB فنلاند

Начиная от
1,000,000 تومان
ежемесячно

16384MB فنلاند

Начиная от
1,400,000 تومان
ежемесячно

سرویس آزمایشی 7 روز

Начиная от
110,000 تومان
مبلغ پرداختی سرویس آزمایشی غیر قابل استرداد است.
سرویس آزمایشی بعد از 7 روز به صورت خودکار حذف می شود.
هر کاربر مجاز به خرید فقط یک سرور آزمایشی می باشد.
در صورت راه اندازی پراکسی بر روی خدمات آزمایشی لغو و حذف انجام می شود.
در صورت مشاهده هر نوع تخلف در شبکه پشتیبانی فنی مجاز به لغو خدمات است.
این خدمات فقط مربوط به کاربران جدید است و کاربر قدیمی مجاز به سرویس آزمایشی نیستند.