2048MB فنلاند

Start från
450,000 تومان
Månadsvis

4096MB فنلاند

Start från
550,000 تومان
Månadsvis

6144MB فنلاند

Start från
600,000 تومان
Månadsvis

8192MB فنلاند

Start från
700,000 تومان
Månadsvis

12288MB فنلاند

Start från
1,000,000 تومان
Månadsvis

16384MB فنلاند

Start från
1,400,000 تومان
Månadsvis

سرویس آزمایشی 7 روز

Start från
110,000 تومان
مبلغ پرداختی سرویس آزمایشی غیر قابل استرداد است.
سرویس آزمایشی بعد از 7 روز به صورت خودکار حذف می شود.
هر کاربر مجاز به خرید فقط یک سرور آزمایشی می باشد.
در صورت راه اندازی پراکسی بر روی خدمات آزمایشی لغو و حذف انجام می شود.
در صورت مشاهده هر نوع تخلف در شبکه پشتیبانی فنی مجاز به لغو خدمات است.
این خدمات فقط مربوط به کاربران جدید است و کاربر قدیمی مجاز به سرویس آزمایشی نیستند.