سرور حرفه ای 2048MB سنگاپور

250,000 تومان
ماهانه + 50,000 هزینه تنظیم

سرور حرفه ای 4096MB سنگاپور

450,000 تومان
ماهانه + 50,000 هزینه تنظیم

سرور حرفه ای 8192MB سنگاپور

800,000 تومان
ماهانه + 50,000 هزینه تنظیم

سرور حرفه ای 16384MB سنگاپور

1,500,000 تومان
ماهانه