سرور حرفه ای 2048MB استرالیا

350,000 تومان
ماهانه

سرور حرفه ای 4096MB استرالیا

450,000 تومان
ماهانه

سرور حرفه ای 8192MB استرالیا

700,000 تومان
ماهانه

سرور حرفه ای 16384MB استرالیا

1,400,000 تومان
ماهانه