2048MB آمریکا

يبدأ من
450,000 تومان
شهري

4096MB آمریکا

يبدأ من
650,000 تومان
شهري

8192MB آمریکا

يبدأ من
1,200,000 تومان
شهري

16384MB آمریکا

يبدأ من
2,000,000 تومان
شهري

سرویس آزمایشی آمریکا 7 روزه

يبدأ من
115,000 تومان
مبلغ پرداختی سرویس آزمایشی غیر قابل استرداد است.
سرویس آزمایشی بعد از 7 روز به صورت خودکار حذف می شود.

2048MB آلمان کلود

يبدأ من
450,000 تومان
شهري

4096MB آلمان کلود

يبدأ من
450,000 تومان
شهري

8196MB آلمان کلود

يبدأ من
700,000 تومان
شهري

2048MB فنلاند کلود

يبدأ من
450,000 تومان
شهري

4096MB فنلاند کلود

يبدأ من
650,000 تومان
شهري

8192MB فنلاند کلود

يبدأ من
1,200,000 تومان
شهري

سرویس آزمایشی فنلاند 7 روزه

يبدأ من
115,000 تومان
مبلغ پرداختی سرویس آزمایشی غیر قابل استرداد است.
سرویس آزمایشی بعد از 7 روز به صورت خودکار حذف می شود.