2048MB آمریکا

S početkom od
450,000 تومان
Mjesečno

4096MB آمریکا

S početkom od
650,000 تومان
Mjesečno

8192MB آمریکا

S početkom od
1,200,000 تومان
Mjesečno

16384MB آمریکا

S početkom od
2,000,000 تومان
Mjesečno

سرویس آزمایشی آمریکا 7 روزه

S početkom od
115,000 تومان
مبلغ پرداختی سرویس آزمایشی غیر قابل استرداد است.
سرویس آزمایشی بعد از 7 روز به صورت خودکار حذف می شود.

2048MB آلمان کلود

S početkom od
450,000 تومان
Mjesečno

4096MB آلمان کلود

S početkom od
450,000 تومان
Mjesečno

8196MB آلمان کلود

S početkom od
700,000 تومان
Mjesečno

2048MB فنلاند کلود

S početkom od
450,000 تومان
Mjesečno

4096MB فنلاند کلود

S početkom od
650,000 تومان
Mjesečno

8192MB فنلاند کلود

S početkom od
1,200,000 تومان
Mjesečno

سرویس آزمایشی فنلاند 7 روزه

S početkom od
115,000 تومان
مبلغ پرداختی سرویس آزمایشی غیر قابل استرداد است.
سرویس آزمایشی بعد از 7 روز به صورت خودکار حذف می شود.