2048MB آمریکا

Alustades
450,000 تومان
Kord kuus

4096MB آمریکا

Alustades
650,000 تومان
Kord kuus

8192MB آمریکا

Alustades
1,200,000 تومان
Kord kuus

16384MB آمریکا

Alustades
2,000,000 تومان
Kord kuus

سرویس آزمایشی آمریکا 7 روزه

Alustades
115,000 تومان
مبلغ پرداختی سرویس آزمایشی غیر قابل استرداد است.
سرویس آزمایشی بعد از 7 روز به صورت خودکار حذف می شود.

2048MB آلمان کلود

Alustades
450,000 تومان
Kord kuus

4096MB آلمان کلود

Alustades
450,000 تومان
Kord kuus

8196MB آلمان کلود

Alustades
700,000 تومان
Kord kuus

2048MB فنلاند کلود

Alustades
450,000 تومان
Kord kuus

4096MB فنلاند کلود

Alustades
650,000 تومان
Kord kuus

8192MB فنلاند کلود

Alustades
1,200,000 تومان
Kord kuus

سرویس آزمایشی فنلاند 7 روزه

Alustades
115,000 تومان
مبلغ پرداختی سرویس آزمایشی غیر قابل استرداد است.
سرویس آزمایشی بعد از 7 روز به صورت خودکار حذف می شود.