2048MB آمریکا

شروع از
450,000 تومان
ماهانه

4096MB آمریکا

شروع از
650,000 تومان
ماهانه

8192MB آمریکا

شروع از
1,200,000 تومان
ماهانه

16384MB آمریکا

شروع از
2,000,000 تومان
ماهانه

سرویس آزمایشی آمریکا 7 روزه

شروع از
115,000 تومان
مبلغ پرداختی سرویس آزمایشی غیر قابل استرداد است.
سرویس آزمایشی بعد از 7 روز به صورت خودکار حذف می شود.

2048MB آلمان کلود

شروع از
450,000 تومان
ماهانه

4096MB آلمان کلود

شروع از
450,000 تومان
ماهانه

8196MB آلمان کلود

شروع از
700,000 تومان
ماهانه

2048MB فنلاند کلود

شروع از
450,000 تومان
ماهانه

4096MB فنلاند کلود

شروع از
650,000 تومان
ماهانه

8192MB فنلاند کلود

شروع از
1,200,000 تومان
ماهانه

سرویس آزمایشی فنلاند 7 روزه

شروع از
115,000 تومان
مبلغ پرداختی سرویس آزمایشی غیر قابل استرداد است.
سرویس آزمایشی بعد از 7 روز به صورت خودکار حذف می شود.