2048MB آمریکا

À partir de
450,000 تومان
Mensuel

4096MB آمریکا

À partir de
650,000 تومان
Mensuel

8192MB آمریکا

À partir de
1,200,000 تومان
Mensuel

16384MB آمریکا

À partir de
2,000,000 تومان
Mensuel

سرویس آزمایشی آمریکا 7 روزه

À partir de
115,000 تومان
مبلغ پرداختی سرویس آزمایشی غیر قابل استرداد است.
سرویس آزمایشی بعد از 7 روز به صورت خودکار حذف می شود.

2048MB آلمان کلود

À partir de
450,000 تومان
Mensuel

4096MB آلمان کلود

À partir de
450,000 تومان
Mensuel

8196MB آلمان کلود

À partir de
700,000 تومان
Mensuel

2048MB فنلاند کلود

À partir de
450,000 تومان
Mensuel

4096MB فنلاند کلود

À partir de
650,000 تومان
Mensuel

8192MB فنلاند کلود

À partir de
1,200,000 تومان
Mensuel

سرویس آزمایشی فنلاند 7 روزه

À partir de
115,000 تومان
مبلغ پرداختی سرویس آزمایشی غیر قابل استرداد است.
سرویس آزمایشی بعد از 7 روز به صورت خودکار حذف می شود.