2048MB آمریکا

החל מ
450,000 تومان
חודשי

4096MB آمریکا

החל מ
650,000 تومان
חודשי

8192MB آمریکا

החל מ
1,200,000 تومان
חודשי

16384MB آمریکا

החל מ
2,000,000 تومان
חודשי

سرویس آزمایشی آمریکا 7 روزه

החל מ
115,000 تومان
مبلغ پرداختی سرویس آزمایشی غیر قابل استرداد است.
سرویس آزمایشی بعد از 7 روز به صورت خودکار حذف می شود.

2048MB آلمان کلود

החל מ
450,000 تومان
חודשי

4096MB آلمان کلود

החל מ
450,000 تومان
חודשי

8196MB آلمان کلود

החל מ
700,000 تومان
חודשי

2048MB فنلاند کلود

החל מ
450,000 تومان
חודשי

4096MB فنلاند کلود

החל מ
650,000 تومان
חודשי

8192MB فنلاند کلود

החל מ
1,200,000 تومان
חודשי

سرویس آزمایشی فنلاند 7 روزه

החל מ
115,000 تومان
مبلغ پرداختی سرویس آزمایشی غیر قابل استرداد است.
سرویس آزمایشی بعد از 7 روز به صورت خودکار حذف می شود.