2048MB آمریکا

A partire da
450,000 تومان
Mensile

4096MB آمریکا

A partire da
650,000 تومان
Mensile

8192MB آمریکا

A partire da
1,200,000 تومان
Mensile

16384MB آمریکا

A partire da
2,000,000 تومان
Mensile

سرویس آزمایشی آمریکا 7 روزه

A partire da
115,000 تومان
مبلغ پرداختی سرویس آزمایشی غیر قابل استرداد است.
سرویس آزمایشی بعد از 7 روز به صورت خودکار حذف می شود.

2048MB آلمان کلود

A partire da
450,000 تومان
Mensile

4096MB آلمان کلود

A partire da
450,000 تومان
Mensile

8196MB آلمان کلود

A partire da
700,000 تومان
Mensile

2048MB فنلاند کلود

A partire da
450,000 تومان
Mensile

4096MB فنلاند کلود

A partire da
650,000 تومان
Mensile

8192MB فنلاند کلود

A partire da
1,200,000 تومان
Mensile

سرویس آزمایشی فنلاند 7 روزه

A partire da
115,000 تومان
مبلغ پرداختی سرویس آزمایشی غیر قابل استرداد است.
سرویس آزمایشی بعد از 7 روز به صورت خودکار حذف می شود.