2048MB آمریکا

Starter fra
450,000 تومان
Månedlig

4096MB آمریکا

Starter fra
650,000 تومان
Månedlig

8192MB آمریکا

Starter fra
1,200,000 تومان
Månedlig

16384MB آمریکا

Starter fra
2,000,000 تومان
Månedlig

سرویس آزمایشی آمریکا 7 روزه

Starter fra
115,000 تومان
مبلغ پرداختی سرویس آزمایشی غیر قابل استرداد است.
سرویس آزمایشی بعد از 7 روز به صورت خودکار حذف می شود.

2048MB آلمان کلود

Starter fra
450,000 تومان
Månedlig

4096MB آلمان کلود

Starter fra
450,000 تومان
Månedlig

8196MB آلمان کلود

Starter fra
700,000 تومان
Månedlig

2048MB فنلاند کلود

Starter fra
450,000 تومان
Månedlig

4096MB فنلاند کلود

Starter fra
650,000 تومان
Månedlig

8192MB فنلاند کلود

Starter fra
1,200,000 تومان
Månedlig

سرویس آزمایشی فنلاند 7 روزه

Starter fra
115,000 تومان
مبلغ پرداختی سرویس آزمایشی غیر قابل استرداد است.
سرویس آزمایشی بعد از 7 روز به صورت خودکار حذف می شود.