سرور مجازی ایران

سرور مجازی حرفه ای 2048MB (برج میلاد)
سرور مجازی حرفه ای 4096MB (برج میلاد)
سرور مجازی حرفه ای 6144MB (برج میلاد)
سرور مجازی حرفه ای 8192MB (برج میلاد)
سرور مجازی حرفه ای 12288MB (برج میلاد)
سرور مجازی حرفه ای 16384MB (برج میلاد)