فنلاند هارد NVMe فوق حرفه ای

سرور حرفه ای 2048MB
سرور حرفه ای 4096MB
سرور حرفه ای 6144MB
سرور حرفه ای 8192MB
سرور حرفه ای 12288MB
سرور حرفه ای 16384MB