فنلاند هارد NVMe فوق حرفه ای

2048MB فنلاند
4096MB فنلاند
6144MB فنلاند
8192MB فنلاند
12288MB فنلاند
16384MB فنلاند