حداکثر سرعت هارد بدون محدودیت I/O

سرور مجازی حرفه ای 2048MB (پارس آنلاین) 1 موجود است
سرور مجازی حرفه ای 4096Mb (پارس آنلاین) 2 موجود است
سرور مجازی حرفه ای 6144MB (پارس آنلاین) 5 موجود است
سرور مجازی حرفه ای 8196MB (پارس آنلاین) 4 موجود است
سرور مجازی حرفه ای 12288MB (پارس آنلاین) 1 موجود است